تجربه

مدیر فناوری و اطلاعات شرکت پیوند توسعه

1389

 

مدیر فناوری و اطلاعات شرکت پولاد پیچ ساز

1388

 

مدیر عامل و کارشناس ارشد شبکه شرکت فن آوران پایدارآبان

1389-1398

هیات مدیره و نایب ریس شرکت تعاونی افرا ارتباطات ثابت رسا

1397

 


تحصیلات

“دانشگاه صدرا تهران رشته مخابرات ”

 

“دانشگاه شهاب دانش قم ”